حسین محمدی

حسین محمدی

حسین محمدی
از فارسان

رتبه تجربی در منطقه : 198
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6567
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مجتبى حيدرى
نام مدرسه : شهيد بهشتى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
198
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6215
میانگین تراز آزمون عادی :6567
میانگین تراز نیمسال اول :6582
میانگین تراز نیمسال دوم :6556

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون