مهدیار ارجمندنیا

مهدیار ارجمندنیا

مهدیار ارجمندنیا
از آبيك

رتبه ریاضی در منطقه : 242
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5250
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمد رضا رودى
نام مدرسه : امام صادق (ع )
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه تهران
242
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4857
میانگین تراز آزمون عادی :5250
میانگین تراز نیمسال اول :5104
میانگین تراز نیمسال دوم :5317

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون