محمدمهدی صادقی

محمدمهدی صادقی

محمدمهدی صادقی
از بهار

رتبه انسانی در منطقه : 193
تعداد آزمون : 72
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6361
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : اميرحسين كرمى رفعت
نام مدرسه : امام خميني
رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي استان همدان,پرديس شهيد چمران - تهران
193
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5525
میانگین تراز آزمون عادی :6361
میانگین تراز نیمسال اول :6480
میانگین تراز نیمسال دوم :6306

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون