آزاده رمضانی

آزاده رمضانی

آزاده رمضانی
از دهگلان

رتبه انسانی در منطقه : 538
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5884
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : پريا محمدى بلبان آباد
نام مدرسه : پروين اعتصامى
رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي کردستان,پرديس بنت الهدي صدر - سنندج
538
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5359
میانگین تراز آزمون عادی :5884
میانگین تراز نیمسال اول :5685
میانگین تراز نیمسال دوم :5991

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون