نریمان کرمی

نریمان کرمی

نریمان کرمی
از دهگلان

رتبه انسانی در منطقه : 616
تعداد آزمون : 34
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 4444
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : سيده كلثوم اصغرى
نام مدرسه : نمونه خوارزمى
رشته قبولی:مديريت مالي,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
616
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6537
میانگین تراز آزمون عادی :4444
میانگین تراز نیمسال اول :4468
میانگین تراز نیمسال دوم :4402

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون