مهدی دنکوب

مهدی دنکوب

مهدی دنکوب
از علي آبادكتول

رتبه تجربی در منطقه : 11
رتبه زبان در منطقه : 20
تعداد آزمون : 31
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7378
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ابراهيم صالحى
نام مدرسه : پسرانه شاهد
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
11
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7378
میانگین تراز نیمسال اول :7428
میانگین تراز نیمسال دوم :7349

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور