سید فرزاد کاظمی

سید فرزاد کاظمی

سید فرزاد کاظمی
از صحنه

رتبه انسانی در منطقه : 708
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5901
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ايرج پيرى
نام مدرسه : امام صادق (ع)
708
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6963
میانگین تراز نیمسال اول :6963
میانگین تراز نیمسال دوم :0

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون