آروین رستمی تبار

آروین رستمی تبار

آروین رستمی تبار
از پاوه

رتبه ریاضی در منطقه : 628
تعداد آزمون : 80
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6227
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : فريور نصرى
نام مدرسه : اورامان
رشته قبولی:مهندسي برق - بومي استان کرمانشاه,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
628
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6227
میانگین تراز نیمسال اول :6180
میانگین تراز نیمسال دوم :6255

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون
    انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی