زهرا یعقوبی پور

زهرا یعقوبی پور

زهرا یعقوبی پور
از سيرجان

رتبه ریاضی در منطقه : 406
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6555
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : طاهره باقرى رنجبر
نام مدرسه : فرزانگان(سمپاد)
رشته قبولی:آموزش فيزيك - بومي استان کرمان ,پرديس شهيد باهنر - شيراز
406
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6290
میانگین تراز آزمون عادی :6555
میانگین تراز نیمسال اول :6425
میانگین تراز نیمسال دوم :6625

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون