امیرشایان چادگانی پور

امیرشایان چادگانی پور

امیرشایان چادگانی پور
از اصفهان

گروه آزمایشی : زبان
رتبه زبان در منطقه : 2
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 5955
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : كامياب كريمپور
نام مدرسه : شهيداژه اى
رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5955
میانگین تراز نیمسال اول :5906
میانگین تراز نیمسال دوم :6004

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور