افشین جلیلی

افشین جلیلی

افشین جلیلی
از ايذه

رتبه ریاضی در منطقه : 275
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5880
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سجاد اميرخانى آب زهلى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:علوم کامپيوتر,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
275
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5508
میانگین تراز آزمون عادی :5880
میانگین تراز نیمسال اول :6242
میانگین تراز نیمسال دوم :5685

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون