افشین نظری

افشین نظری

افشین نظری
از ايذه

رتبه انسانی در منطقه : 846
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5972
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سجاد اميرخانى آب زهلى
نام مدرسه : شهيد گنجعلي پور سعيد
رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي خوزستان,پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز
846
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5876
میانگین تراز آزمون عادی :5972
میانگین تراز نیمسال اول :6012
میانگین تراز نیمسال دوم :5949

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون