علی ایزدی

علی ایزدی

علی ایزدی
از آباده

رتبه تجربی در منطقه : 864
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5994
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : زينب رحمانى
نام مدرسه : سعدى تيزهوشان
864
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6450
میانگین تراز نیمسال اول :6450
میانگین تراز نیمسال دوم :0

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/02/27

    کارنامه دانش آموز در کانون
    گراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
    دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی