عبدالرضا پورهاشمی

عبدالرضا پورهاشمی

عبدالرضا پورهاشمی
از ارسنجان

رتبه هنر در منطقه : 10
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5905
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : محمد اسماعيل آثارى
نام مدرسه : شهيد مطهرى
10
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5905
میانگین تراز نیمسال اول :5852
میانگین تراز نیمسال دوم :5923

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/09/02 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور