مبین مرادی

مبین مرادی

مبین مرادی
از آشخانه

رتبه ریاضی در منطقه : 157
تعداد آزمون : 51
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5843
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : رويا لطيفى
نام مدرسه : صدرا
رشته قبولی:مهندسي برق - بومي خراسان شمالي ,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
157
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5934
میانگین تراز آزمون عادی :5843
میانگین تراز نیمسال اول :6074
میانگین تراز نیمسال دوم :5697

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون