علی سلیمانی

علی سلیمانی

علی سلیمانی
از آشخانه

رتبه تجربی در منطقه : 943
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6569
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : رويا لطيفى
نام مدرسه : صدرا
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
943
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6244
میانگین تراز آزمون عادی :6569
میانگین تراز نیمسال اول :6523
میانگین تراز نیمسال دوم :6596

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی