محمود عباسپور

محمود عباسپور

محمود عباسپور
از لامرد

رتبه انسانی در منطقه : 654
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6074
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : محمد اكبرى
نام مدرسه : امام خميني (ره)
654
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5489
میانگین تراز آزمون عادی :6074
میانگین تراز نیمسال اول :5926
میانگین تراز نیمسال دوم :6160

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون