رهام جبلی فرد

رهام جبلی فرد

رهام جبلی فرد
از تهران

رتبه تجربی در منطقه : 32
تعداد آزمون : 13
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7436
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مدرسه علامه حلى 10
نام مدرسه : علامه حلي10
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
32
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7436
میانگین تراز نیمسال اول :7370
میانگین تراز نیمسال دوم :7493

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور