شهریار رجائی فیروزآبادی

شهریار رجائی فیروزآبادی

شهریار رجائی فیروزآبادی
از تهران

رتبه تجربی در منطقه : 140
رتبه کشوری در رشته تجربی : 3
رتبه زبان در منطقه : 3
تعداد آزمون : 13
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7239
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : علامه كارگر
نام مدرسه : علامه طباطبائي کارگر
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
140
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7092
میانگین تراز آزمون عادی :7239
میانگین تراز نیمسال اول :7210
میانگین تراز نیمسال دوم :7268

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/02/27

    کارنامه دانش آموز در کانون