ایزدمهر احمدی نژاد

ایزدمهر احمدی نژاد

ایزدمهر احمدی نژاد
از تهران

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
تعداد آزمون : 8
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 8161
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : علامه كارگر
نام مدرسه : علامه طباطبائي کارگر
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
1
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7728
میانگین تراز آزمون عادی :8161
میانگین تراز نیمسال اول :8209
میانگین تراز نیمسال دوم :8125

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/01/16

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور