زهرا نجفی

زهرا نجفی

زهرا نجفی
از رودان

رتبه انسانی در منطقه : 238
تعداد آزمون : 45
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6186
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ساجده بلالى
نام مدرسه : عترت
رشته قبولی:آموزش جغرافيا - بومي هرمزگان,پرديس امام سجاد - بيرجند
238
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5902
میانگین تراز آزمون عادی :6186
میانگین تراز نیمسال اول :6153
میانگین تراز نیمسال دوم :6206

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون