فاطمه ایزدی

فاطمه ایزدی

فاطمه ایزدی
از مشهد

رتبه تجربی در منطقه : 101
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7406
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سمانه كمالى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
101
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7031
میانگین تراز آزمون عادی :7406
میانگین تراز نیمسال اول :7378
میانگین تراز نیمسال دوم :7422

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی