حسین محمدی طالواری

حسین محمدی طالواری

حسین محمدی طالواری
از ميناب

رتبه انسانی در منطقه : 554
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6206
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ابوطالب بلندآبادى
نام مدرسه : خاتم الانبيا
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شيراز
554
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5644
میانگین تراز آزمون عادی :6206
میانگین تراز نیمسال اول :6055
میانگین تراز نیمسال دوم :6288

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون