محمد عسگری شناطی

محمد عسگری شناطی

محمد عسگری شناطی
از ابهر

رتبه هنر در منطقه : 292
تعداد آزمون : 18
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5809
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : على صالحى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد دستغيب
292
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4857
میانگین تراز آزمون عادی :5809
میانگین تراز نیمسال اول :5800
میانگین تراز نیمسال دوم :5815

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون