میلاد میرزازاده

میلاد میرزازاده

میلاد میرزازاده
از مشكين شهر

رتبه تجربی در منطقه : 93
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7083
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ربابه عالى خياوى
نام مدرسه : اميركبير
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
93
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6941
میانگین تراز آزمون عادی :7083
میانگین تراز نیمسال اول :6991
میانگین تراز نیمسال دوم :7132

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور