حجت همت زاده

حجت همت زاده

حجت همت زاده
از مشكين شهر

رتبه تجربی در منطقه : 938
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6530
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ربابه عالى خياوى
نام مدرسه : اميركبير
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اراک
938
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6254
میانگین تراز آزمون عادی :6530
میانگین تراز نیمسال اول :6484
میانگین تراز نیمسال دوم :6558

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون