نادیا حسینقلی زاده

نادیا حسینقلی زاده

نادیا حسینقلی زاده
از مشكين شهر

رتبه زبان در منطقه : 287
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5731
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : نجيبه احمدزاده
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پرستاري - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
287
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5731
میانگین تراز نیمسال اول :5727
میانگین تراز نیمسال دوم :5733

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون