سیده درسا استوار نامقی

سیده درسا استوار نامقی

سیده درسا استوار نامقی
از شاهرود

رتبه زبان در منطقه : 158
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6885
رشته تحصیلی : منحصرا زبان
نام پشتیبان : فاطمه ولى پور
نام مدرسه : شاهد
رشته قبولی:زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه تهران
158
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6885
میانگین تراز نیمسال اول :6758
میانگین تراز نیمسال دوم :6965

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون