مهدی شهابی

مهدی شهابی

مهدی شهابی
از فرخ شهر

رتبه انسانی در منطقه : 179
تعداد آزمون : 34
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6346
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : رضا حقيقتيان
نام مدرسه : علامه طباطبائي
رشته قبولی:حسابداري,دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
179
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5682
میانگین تراز آزمون عادی :6346
میانگین تراز نیمسال اول :6154
میانگین تراز نیمسال دوم :6469

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون