امیر قاسم پور

امیر قاسم پور

امیر قاسم پور
از فرخ شهر

رتبه ریاضی در منطقه : 494
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5524
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمد امين زاهدى
نام مدرسه : وليعصر
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
494
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5610
میانگین تراز آزمون عادی :5524
میانگین تراز نیمسال اول :5539
میانگین تراز نیمسال دوم :5515

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون