فرشاد صفری

فرشاد صفری

فرشاد صفری
از شهركرد

رتبه ریاضی در منطقه : 598
تعداد آزمون : 27
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5221
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : كامران حيدرى
نام مدرسه :
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
598
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4896
میانگین تراز آزمون عادی :5221
میانگین تراز نیمسال اول :5196
میانگین تراز نیمسال دوم :5242

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون