محمد زارع

محمد زارع

محمد زارع
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 49
تعداد آزمون : 71
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7264
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : دوازدهم نمونه ملك ثابت
نام مدرسه : ملك ثابت
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
49
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6463
میانگین تراز آزمون عادی :7264
میانگین تراز نیمسال اول :7212
میانگین تراز نیمسال دوم :7296

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور