فرزاد امینی

فرزاد امینی

فرزاد امینی
از يزد

رتبه انسانی در منطقه : 58
تعداد آزمون : 35
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7494
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : دوازدهم نمونه ملك ثابت
نام مدرسه : ملك ثابت
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
58
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7025
میانگین تراز آزمون عادی :7494
میانگین تراز نیمسال اول :7405
میانگین تراز نیمسال دوم :7551

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور