سید محمد هاشمی ابرندآبادی

سید محمد هاشمی ابرندآبادی

سید محمد هاشمی ابرندآبادی
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 62
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6924
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دوازدهم نمونه ملك ثابت
نام مدرسه : ملك ثابت
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
62
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6538
میانگین تراز آزمون عادی :6924
میانگین تراز نیمسال اول :6797
میانگین تراز نیمسال دوم :7012

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور