علی حاتمی تاجیک

علی حاتمی تاجیک

علی حاتمی تاجیک
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 34
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7278
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل صفارى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
34
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6918
میانگین تراز آزمون عادی :7278
میانگین تراز نیمسال اول :7334
میانگین تراز نیمسال دوم :7228

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور