علی مورکیان علی آباد

علی مورکیان علی آباد

علی مورکیان علی آباد
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 2
رتبه زبان در منطقه : 1
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7663
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل صفارى
نام مدرسه : مرکز برازنده مقدم
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
2
ايثارگر-25%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7663
میانگین تراز نیمسال اول :7583
میانگین تراز نیمسال دوم :7699

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور