محمدفرزاد امامی میبدی

محمدفرزاد امامی میبدی

محمدفرزاد امامی میبدی
از يزد

رتبه تجربی در منطقه : 81
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7070
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد هوشيار اقدم
نام مدرسه : مرکز برازنده مقدم
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
81
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6975
میانگین تراز آزمون عادی :7070
میانگین تراز نیمسال اول :7087
میانگین تراز نیمسال دوم :7058

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور