سینا زارعی

سینا زارعی

سینا زارعی
از دهگلان

رتبه انسانی در منطقه : 294
تعداد آزمون : 56
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6200
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى
رشته قبولی:آموزش تاريخ - بومي کردستان,پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج
294
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5014
میانگین تراز آزمون عادی :6200
میانگین تراز نیمسال اول :6191
میانگین تراز نیمسال دوم :6204

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون