پریا مظفری

پریا مظفری

پریا مظفری
از گرگان

رتبه تجربی در منطقه : 154
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7432
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ثنا صادقى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
154
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7072
میانگین تراز آزمون عادی :7432
میانگین تراز نیمسال اول :7518
میانگین تراز نیمسال دوم :7382

کارنامه دانش آموز در کانون