زهرا کاهه

زهرا کاهه

زهرا کاهه
از گرگان

رتبه تجربی در منطقه : 493
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7267
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مليحه ميرزايى
نام مدرسه : شهيد قندهاري
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
493
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7096
میانگین تراز آزمون عادی :7267
میانگین تراز نیمسال اول :7412
میانگین تراز نیمسال دوم :7182

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون