ابوالفضل بابائی

ابوالفضل بابائی

ابوالفضل بابائی
از اهر

رتبه تجربی در منطقه : 23
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7209
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : حسين موذن
نام مدرسه : دانش
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
23
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6645
میانگین تراز آزمون عادی :7209
میانگین تراز نیمسال اول :7046
میانگین تراز نیمسال دوم :7296

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور