محمدرضا ارشدی صوفیانی

محمدرضا ارشدی صوفیانی

محمدرضا ارشدی صوفیانی
از تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 5
رتبه زبان در منطقه : 19
تعداد آزمون : 39
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 8022
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فرزاد اسدى
نام مدرسه : شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
5
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7423
میانگین تراز آزمون عادی :8022
میانگین تراز نیمسال اول :8148
میانگین تراز نیمسال دوم :7949

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون