ابوالفضل تقی زاده

ابوالفضل تقی زاده

ابوالفضل تقی زاده
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 70
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7025
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : على ظاهرى خسروشاهى
نام مدرسه : اميرالمومنين
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي تبريز
70
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6928
میانگین تراز آزمون عادی :7025
میانگین تراز نیمسال اول :7177
میانگین تراز نیمسال دوم :6928

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور