احمدرضا سبزواری

احمدرضا سبزواری

احمدرضا سبزواری
از شهرضا

رتبه ریاضی در منطقه : 418
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7056
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سيدمحمدرضا ميرنيام
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سروش
رشته قبولی:مهندسي شيمي,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
418
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5792
میانگین تراز آزمون عادی :7056
میانگین تراز نیمسال اول :6756
میانگین تراز نیمسال دوم :7231

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون