مهدی آقاعموئی آرانی

مهدی آقاعموئی آرانی

مهدی آقاعموئی آرانی
از آران و بيدگل

رتبه تجربی در منطقه : 132
تعداد آزمون : 36
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7140
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مصطفى مسيبى
نام مدرسه : شهيد بهشتى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
132
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7140
میانگین تراز نیمسال اول :7104
میانگین تراز نیمسال دوم :7160

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون