سیدمهدی مدنی

سیدمهدی مدنی

سیدمهدی مدنی
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 78
رتبه زبان در منطقه : 44
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7456
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمدرضا لاريچه
نام مدرسه : شهيداژه اى
رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
78
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7153
میانگین تراز آزمون عادی :7456
میانگین تراز نیمسال اول :7467
میانگین تراز نیمسال دوم :7450

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور