گلسا مصباحی

گلسا مصباحی

گلسا مصباحی
از شيراز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 7
رتبه زبان در منطقه : 112
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7678
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مريم دانشمند
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم دخترانه فرزانگان 1 ناحيه دو
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7322
میانگین تراز آزمون عادی :7678
میانگین تراز نیمسال اول :7744
میانگین تراز نیمسال دوم :7642

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور