زینب رحیمی فرد

زینب رحیمی فرد

زینب رحیمی فرد
از آباده

رتبه انسانی در منطقه : 21
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7433
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : مينا سعادت
نام مدرسه : ظهير امامى
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
21
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7313
میانگین تراز آزمون عادی :7433
میانگین تراز نیمسال اول :7531
میانگین تراز نیمسال دوم :7384

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی