رضا کاظمی

رضا کاظمی

رضا کاظمی
از شيراز

رتبه تجربی در منطقه : 36
تعداد آزمون : 55
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7426
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : حسين بردبار
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم پسرانه دستغيب 2 ناحيه يك
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
36
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6950
میانگین تراز آزمون عادی :7426
میانگین تراز نیمسال اول :7482
میانگین تراز نیمسال دوم :7388

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور