فرهنگ امیری

فرهنگ امیری

فرهنگ امیری
از شيراز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 3
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7699
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمدعلى شاكرى زاده
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم پسرانه دستغيب 1 ناحيه دو
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
3
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7160
میانگین تراز آزمون عادی :7699
میانگین تراز نیمسال اول :7717
میانگین تراز نیمسال دوم :7688

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور